Maya Angel -Serbia Guest performer Show ''Masters of the Sea''

Maya Angel -Serbia Guest performer Show ''Masters of the Sea''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maya Angel - Ñúðáèÿ -  Guest performer - OFBS 2018 by Anjela

Ó÷àñòíè÷êà â:

- êîíêóðñà "Crown of the Goddess" - Rising stars category - 15 þíè 2018 

- Ãîñò àðòèñò â Ãàëà êîíöåðòà " Masters of the Sea" - 16 þíè 2018

- ìÿñòî íà ñúáèòèå - Hotel Persey Grand Hall.

Maya å àñèñòåíò â Aruena 's school -  Inessa (Äèðåêòîð íà íàé ãîëåìèÿò ôåñòèâàë â Áåëãðàä  Oriental Fairtytales Belgrade).  Òÿ ïîñåùàâà ìíîæåñòâî ñåìèíàðè ñ ìåæäóíàðîäíè ìàéñòîðè è ïå÷åëè 1 âî ìÿñòî â  êàòåãîðèÿ - Íà÷èíàåùè íà ôåñòèâàë Oriental Fairytales Festival 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=A7vC6_oC5E0 - Ñúðáèÿ

Äîáðå äîøëà â OFBS 2018 Maya Angel.